Oktatás

Kiemelt oktatási és nevelési feladataink

 

- A tantestület elfogadó, gyermekszerető, szakmailag magas színvonalon dolgozó pedagógusai a változó körülmények és oktatási követelmények elvárásainak megfelelve folyamatos továbbképzéseken újítja meg szakmai hozzáértését

 

- Integráló iskolaként a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatási formákat alkalmazunk

 

- Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik az SNI-BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókat

 

- Befogadó iskolaként az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrálására a közismereti tantárgyak tanítására külön kiscsoportos foglalkozásokat tartunk

 

- Az 1. osztályosok iskolába érkezését az Óvoda – Iskola átmenetet segítő „Iskola-hívogató” és „Iskola-nyitogató” foglalkozásokkal segítjük

 

- Első három évfolyamon iskolaotthonos oktatást, a magasabb évfolyamokban napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk

 

- Kiscsoportos fejlesztés, tantárgyi csoportbontás, felzárkóztatás és tehetséggondozás egymás mellett jelenik meg a tanítási metódusban.

 

- Idegen nyelvi előkészítőn ismerkednek tanulóink 1-3. évfolyamokon német és angol nyelvvel. Tantárgyi nyelvoktatást és számítástechnikai oktatást  4. osztálytól indítunk.

 

- Lányoknak felszerelt tankonyha, fiúknak műhely biztosítja a későbbi életükhöz nélkülözhetetlen manuális tevékenységek megismerését

 

- Végzős 8.-osaink és a 7. osztályok számára félévi váltással felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar és matematika tantárgyakból

 

- Pályaválasztás segítésére kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központtal, melynek keretében évente közös, a továbbtanulási lehetőségeket és szakmákat megismertető programokra visszük felső tagozatos tanulóinkat

 

- A környezet megóvása, mások munkájának megbecsülése közös feladatunk, erre neveljük tanulóinkat, ebben a szülői elvárásokat is igyekszünk közelíteni

 

- A természettudományos tantárgyak oktatására jól felszerelt fizika-kémia szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére, beépített labor-asztalokkal, a kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel.

 

- Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra, melynek lehetőséget a művészeti szaktanterem biztosít, rajzasztalokkal, hangszerekkel, audiovizuális eszközökkel

 

- Művészeti iskola kihelyezett tagozattal működik iskolánkban: hangszeres zene és szolfézs oktatással

 

- Évente bővül az iskolai könyvtár állománya, mely helyet kap a délelőtti tanítási időben is, a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása érdekében, tanítási időn kívül a kölcsönzés,  video-DVD filmvetítések helyszíne, olvasóteremként a gyerekek ismeret-bővítésének színtere.

 

- Az iskolai énekkar iskolai, községi programokon színesíti az előadásokat

 

- Időszakos programok: játszóházak, mozi- és színházlátogatások (bérletes formában is), kerékpártúrák, kirándulások, bensőséges ünnepek és ünnepélyek

 

- Sport és szabadidős foglalkozásokat szervezünk a testnevelő tanárok közreműködése mellett sportedző bevonásával

 

- Szülői hozzá járulással, heti rendszerességgel úszásoktatásra jelentkezhetnek tanulóink

 

- Kölyök atlétika programot indítottunk a 2015/16. tanévtől, valamint a mindennapos testnevelés órák keretében football edzéseken vehetnek részt tanulóink Dvéri Zsolt edzővel

 

- ÖKOISKOLA címet 2 alkalommal nyerte el iskolánk, a környezettudatosságra nevelő, évi két alkalommal megszervezésre kerülő egész napos programjaink népszerűek tanulóink körében

 

- Egészségvédelmi tevékenységünk, és az ezzel kapcsolatosan évente megrendezésre kerülő programjaink által a Vöröskereszt ifjúsági tagozatához csatlakozva, BÁZISISKOLA címmel rendelkezünk

 

 

- Az iskolai öntudat és az összetartozás jegyében évente Farkas Gyula Iskolanapok keretében megemlékezve névadónkról helyi és körzeti versenyeket szervezünk, vendégül látva ez alkalomból határon túl élő magyar anyanyelvű diákokat a kolozsvári Báthory Líceumból és a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolából

 

- A program keretében zajlik évente a tanulók csereutaztatása, Zentára és Kolozsvárra

 

- Tanítási időn túl, a nyári időszakban Baptista Nyelvi tábort szervezünk tanulóinknak angol és német nyelvterületről érkező önkéntesek bevonásával

 

- Nyári Alkotótáborunkban a kézművesség, a festészet és kulturális, valamint zenei programokkal várjuk az ide látogató táborozókat

 

- Szabadidős nyári táborozást szervezünk tanulóinknak az ország különböző területeire

 

Sárosd, 2016. február 14.

Bárkányiné Vohl Mária 

igazgató

 

Dokumentumaink

 

 

Tanáraink:

 

Bárkányiné Vohl Mária
tanító-ének szak, közoktatás vezető, igazgató

 

Kasosné Berkes Margit
tanító, óvónő, közoktatás vezető
igazgatóhelyettes

 

Boda Andrea
német-nyelv szakos tanár, tanító- ének szak
munkaközösség vezető

 

Borbély József
tanító

 

Domjánné Mogyorósi Ildikó
tanító, fejlesztő pedagógus

 

Egerszeginé Monostori Sarolta
tanító, kölyökatlétika referens

 

Fábián Józsefné
tanító- ének szak, drámapedagógus

 

Göncz Dorottya
magyar-angol szakos tanár

 

Hangyál Józsefné
gyógypedagógus

 

Karglné Ladányi Erika
tanító, gyógytestnevelő, testnevelő tanár

 

Kiss Bernadett
tanító, ének szakos tanár

 

Kovács Mónika
testnevelő tanár

 

Lehel Tamásné
óraadó fizika-kémia

 

Moórné Képli Edit
tanító, természetismeret szak

 

Lengyel Dóra
tanító

 

Németh Tamás
angol nyelv tanár

 

Rehák László
számítástechnika - matematika szakos tanár

 

Rédey Zita
tanító, magyar mûveltség terület

 

Tóth Mária
földrajz-történelem szakos tanár

 

Véningerné Bognár Krisztina
tanító
munkaközösség vezető

 

Zsigmondné Kovács Margit
matematika-rajz szakos tanár

 

Pedagógiai munkát segítő szakembereink:

 

Cserna Tiborné
gyógypedagógiai asszisztens

 

Varga Viktória
gyógypedagógiai asszisztens

 

Kutiné Bartos Szilvia
iskolatitkár

 

Horváth Alexandra
irodai adminisztrátor

Fel!