Oktatás

Kiemelt oktatási és nevelési feladataink

 

- A tantestület elfogadó, gyermekszerető, szakmailag magas színvonalon dolgozó pedagógusai a változó körülmények és oktatási követelmények elvárásainak megfelelve folyamatos továbbképzéseken újítja meg szakmai hozzáértését

 

- Integráló iskolaként a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatási formákat alkalmazunk

 

- Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik az SNI-BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókat

 

- Befogadó iskolaként az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrálására a közismereti tantárgyak tanítására külön kiscsoportos foglalkozásokat tartunk

 

- Az 1. osztályosok iskolába érkezését az Óvoda – Iskola átmenetet segítő „Iskola-hívogató” és „Iskola-nyitogató” foglalkozásokkal segítjük

 

- Első három évfolyamon iskolaotthonos oktatást, a magasabb évfolyamokban napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk

 

- Kiscsoportos fejlesztés, tantárgyi csoportbontás, felzárkóztatás és tehetséggondozás egymás mellett jelenik meg a tanítási metódusban.

 

- Idegen nyelvi előkészítőn ismerkednek tanulóink 1-3. évfolyamokon német és angol nyelvvel. Tantárgyi nyelvoktatást és számítástechnikai oktatást  4. osztálytól indítunk.

 

- Lányoknak felszerelt tankonyha, fiúknak műhely biztosítja a későbbi életükhöz nélkülözhetetlen manuális tevékenységek megismerését

 

- Végzős 8.-osaink és a 7. osztályok számára félévi váltással felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar és matematika tantárgyakból

 

- Pályaválasztás segítésére kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központtal, melynek keretében évente közös, a továbbtanulási lehetőségeket és szakmákat megismertető programokra visszük felső tagozatos tanulóinkat

 

- A környezet megóvása, mások munkájának megbecsülése közös feladatunk, erre neveljük tanulóinkat, ebben a szülői elvárásokat is igyekszünk közelíteni

 

- A természettudományos tantárgyak oktatására jól felszerelt fizika-kémia szaktanterem áll a tanulók rendelkezésére, beépített labor-asztalokkal, a kísérletek elvégzéséhez szükséges eszközökkel.

 

- Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra, melynek lehetőséget a művészeti szaktanterem biztosít, rajzasztalokkal, hangszerekkel, audiovizuális eszközökkel

 

- Művészeti iskola kihelyezett tagozattal működik iskolánkban: hangszeres zene és szolfézs oktatással

 

- Évente bővül az iskolai könyvtár állománya, mely helyet kap a délelőtti tanítási időben is, a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása érdekében, tanítási időn kívül a kölcsönzés,  video-DVD filmvetítések helyszíne, olvasóteremként a gyerekek ismeret-bővítésének színtere.

 

- Az iskolai énekkar iskolai, községi programokon színesíti az előadásokat

 

- Időszakos programok: játszóházak, mozi- és színházlátogatások (bérletes formában is), kerékpártúrák, kirándulások, bensőséges ünnepek és ünnepélyek

 

- Sport és szabadidős foglalkozásokat szervezünk a testnevelő tanárok közreműködése mellett sportedző bevonásával

 

- Szülői hozzá járulással, heti rendszerességgel úszásoktatásra jelentkezhetnek tanulóink

 

- Kölyök atlétika programot indítottunk a 2015/16. tanévtől, valamint a mindennapos testnevelés órák keretében football edzéseken vehetnek részt tanulóink Dvéri Zsolt edzővel

 

- ÖKOISKOLA címet 2 alkalommal nyerte el iskolánk, a környezettudatosságra nevelő, évi két alkalommal megszervezésre kerülő egész napos programjaink népszerűek tanulóink körében

 

- Egészségvédelmi tevékenységünk, és az ezzel kapcsolatosan évente megrendezésre kerülő programjaink által a Vöröskereszt ifjúsági tagozatához csatlakozva, BÁZISISKOLA címmel rendelkezünk

 

 

- Az iskolai öntudat és az összetartozás jegyében évente Farkas Gyula Iskolanapok keretében megemlékezve névadónkról helyi és körzeti versenyeket szervezünk, vendégül látva ez alkalomból határon túl élő magyar anyanyelvű diákokat a kolozsvári Báthory Líceumból és a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolából

 

- A program keretében zajlik évente a tanulók csereutaztatása, Zentára és Kolozsvárra

 

- Tanítási időn túl, a nyári időszakban Baptista Nyelvi tábort szervezünk tanulóinknak angol és német nyelvterületről érkező önkéntesek bevonásával

 

- Nyári Alkotótáborunkban a kézművesség, a festészet és kulturális, valamint zenei programokkal várjuk az ide látogató táborozókat

 

- Szabadidős nyári táborozást szervezünk tanulóinknak az ország különböző területeire

 

Sárosd, 2016. február 14.

Bárkányiné Vohl Mária 

igazgató

 

Dokumentumaink

 

 

Tanáraink:

 

Bárkányiné Vohl Mária
tanító-ének szak, közoktatás vezető, igazgató

 

Kasosné Berkes Margit
tanító, óvónő, közoktatás vezető
igazgatóhelyettes

 

Boda Andrea
német-nyelv szakos tanár, tanító- ének szak
munkaközösség vezető

 

Egerszeginé Monostori Sarolta

tanító, kölyökatlétika referens

 

Fábián Józsefné
tanító- ének szak, drámapedagógus

 

Göncz Dorottya
magyar-angol szakos tanár

 

Hangyál Józsefné
gyógypedagógus

 

Karglné Ladányi Erika
tanító, gyógytestnevelő, testnevelő tanár

 

Kiss Bernadett
tanító, ének szakos tanár

 

Kovács Istvánné 

óraadó

 

Moórné Képli Edit
tanító, természetismeret szak

 

Németh Tamás

angol nyelv tanár

 

Rehák László
számítástechnika - matematika szakos tanár

 

Rédey Zita
tanító, magyar mûveltség terület

 

Tóth Mária
földrajz-történelem szakos tanár

 

Véningerné Bognár Krisztina
tanító
munkaközösség vezető

 

Pedagógiai munkát segítő szakembereink:

 

Cserna Tiborné
gyógypedagógiai asszisztens

 

Varga Viktória
gyógypedagógiai asszisztens

 

Kutiné Bartos Szilvia
iskolatitkár

 

Horváth Alexandra
irodai adminisztrátor

Fel!